Wanneer kom je als bedrijf in aanmerking voor de werktijdverkorting?

Even duidelijk op een rij wanneer je als bedrijf in aanmerking komt voor de werktijdverkorting en wat het inhoudt:

 • Als werkgever kun je bij SZW een werktijdverkorting voor je medewerkers aanvragen als er minimaal 2 tot maximaal 24 werken ten minste 20% minder werk is.
 • Het geldt alleen als er sprake is van minder werk door een buitengewone omstandigheden die niet tot de normale ondernemersrisico’s (zoals bijvoorbeeld seizoensinvloeden of nalatigheid van een leverancier) behoren. Een buitengewone omstandigheid kan dus zijn wanneer er sprake is van een epidemie zoals nu het geval is met het coronavirus.
 • Werktijdverkorting kan niet aangevraagd worden voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten. 
 • De vergunning wordt in eerste instantie afgegeven voor maximaal 6 weken. Als er na die 6 weken nog geen verbetering is, kun je als werkgever een verlenging aanvragen. In totaal mag de werktijdverkorting maximaal 24 weken zijn.
 • Als je de vergunning voor werktijdverkorting hebt ontvangen, meld je dit bij het UWV. Vervolgens kun je voor je medewerkers een WW-uitkering aanvragen bij het UWV en maakt het UWV de WW-uitkeringen over (voor de medewerkers die aan de voorwaarden voldoen). 
 • Als de werktijd van medewerkers via de werktijdverkorting verkort wordt, krijgen medewerkers de niet-gewerkte uren doorbetaald op basis van de WW.
 • Let op: een vergunning voor de werktijdverkorting wordt niet verstrekt: 
  • over een periode voorafgaand aan de datum waarop jouw aanvraag voor ontheffing is ontvangen; 
  • als minder werk samenhangt met een werkstaking;
  • wanneer het aantal medewerkers niet is afgestemd op de voor het bedrijf
   redelijk te verwachte behoefte.

Voor meer informatie over de werktijdverkorting, kun je het beste terecht bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

 

Werkgever en personeelsverzekeringen

In welke gevallen moet het loon worden doorbetaald als werknemers in verband met het virus niet op het
werk kunnen of willen verschijnen?

Als de werknemer ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer
moet zich ziekmelden en zich aan de procedures houden die bij zijn werkgever gelden. De werkgever zal in
principe gehouden zijn het loon tot een bepaald percentage door te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het
coronavirus maakt dit niet anders.

Moet ik het loon doorbetalen als mijn werknemer tijdens vakantie vanwege besmetting met het coronavirus ziek is en in het buitenland in quarantaine of isolatie moet blijven?
Uw werknemer is ziek en u moet in principe het loon doorbetalen. De dagen dat uw werknemer ziek is gelden niet
als vakantie-, maar als ziekteverlofdagen.


Ik heb als werkgever een WGA-verzekering. Mijn personeel is ziek geworden door het coronavirus. Kan ik
een beroep doen op deze verzekering?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.


Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn
werk te verrichten?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is?
Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.


Wat te doen wanneer één van uw medewerkers vermoedt dat hij met het coronavirus is besmet?
Laat hem naar huis gaan en telefonisch contact zoeken met de huisarts. Wacht eerst het oordeel van de huisarts en GGD af voordat u verdere maatregelen neemt. Wij adviseren om ook de bedrijfsarts hierover te informeren. 


Mijn medewerkers wonen in Noord-Brabant, moeten zij thuiswerken?
Nee, alleen mensen die klachten hebben van verkoudheid, hoesten of koorts wordt geadviseerd om hun sociale  contacten te beperken en thuis te werken. Werkgever en werknemer maken afspraken over het thuiswerken. 


Ik ben zzp'er, ik ben ziek geworden door het coronavirus en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Ja.


Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit?
Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.


Ik ben zzp'er, ik ben in quarantaine geplaatst en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Nee, als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is
er geen dekking.


Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?
Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval.


Hoe houd ik mijn organisatie draaiende?
Het is belangrijk te voorkomen dat essentiële werkzaamheden stil komen te liggen als gevolg van de ziekte. Stel daarom tijdig een noodplan op. Breng in kaart wat de vitale onderdelen van uw bedrijf zijn, welk werk echt door
moet gaan en welke mensen hierbij betrokken zijn. Zorg daarbij voor voldoende vervanging. Kijk ook naar werkzaamheden die naar voren geschoven kunnen worden en de mogelijkheden voor thuiswerk Tref daarnaast
voldoende hygiënische maatregelen.


Wat is de rol van de bedrijfsarts?
De bedrijfsarts heeft vooral een adviserende rol. Hij kan adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve
maatregelen om besmetting te voorkomen en passende maatregelen mocht een van de werknemers besmet
geraken. Een en ander vanzelfsprekend in afstemming met de landelijke richtlijnen hieromtrent vanuit de overheid. De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus. Dit is de rol van de huisarts, in samenspraak met de GGD. De eerste stap is telefonisch contact opnemen met de huisarts.
 

Werknemer

Ben ik verplicht naar werk te komen als ik denk dat ik wellicht het coronavirus heb?
Als u denkt dat u wellicht het coronavirus hebt, ga niet naar uw werk. Voor meer informatie over wat u kunt doen,
kijk op www.rivm.nl.


Ben ik verplicht naar werk te komen als het coronavirus is gesignaleerd in de plaats waar mijn werk zich
bevindt?

Als ergens het coronavirus is vastgesteld, treedt er een protocol via de GGD in werking. Dat bepaalt welke
maatregelen worden genomen. Het sluiten van uw werklocatie (dus geen toegang tot de werkplek) kan een
maatregel zijn.

Mag mijn werkgever mijn werklocatie (dus geen toegang tot de werkplek) sluiten bij een coronadreiging?
Uw werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan het sluiten van een
uw werklocatie daarbij horen.

Mag mijn werkgever mij de toegang tot mijn werklocatie (dus geen toegang tot de werkplek) ontzeggen bij
een coronadreiging?

Uw werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving, als hij het nodig vindt kan hij u de toegang tot uw
werklocatie ontzeggen.

Ik werk normaal niet thuis, maar mag ik bij een coronadreiging wel thuiswerken?
Dit moet u met uw werkgever bespreken.

Mag ik thuiswerken bij een coronadreiging in de omgeving van mijn werk?
Of u thuis mag werken, hangt af van de afspraken die uw werkgever daarover maakt.

Als ik denk wellicht het coronavirus te hebben, ben ik dan verplicht dit te melden bij mijn werkgever?
Als u denkt dat u wellicht het coronavirus hebt, ga niet naar uw werk. Voor meer informatie over wat u kunt doen,
kijk op www.rivm.nl

Mag of moet ik naar werk als het coronavirus in mijn prive omgeving is gesignaleerd?
Als u huisgenoot bent van een patiënt met COVID-19 moet u thuis blijven, omdat u mogelijk besmet bent geraakt
met het virus. U mag eventueel wel thuiswerken.


Als ik vanwege het coronavirus in quarantaine of isolatie moet blijven, kan mijn werkgever mij dan
verplichten vakantiedagen op te nemen?

Uw werkgever kan u niet verplichten vakantiedagen op te nemen en moet in principe uw loon doorbetalen.

Welk protocol geldt er op mijn werkplek?
Voor elke werkplek geldt dat een protocol van GGD in werking treedt als door contacten van de werknemers de
kans bestaat op besmetting op de werkplek. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.


Ik mag niet naar mijn werk omdat een huisgenoot het coronavirus heeft. Kan mijn werkgever mij
verplichten thuis te werken?

Als u zelf niet ziek bent en in staat om te werken kunt werken en u beschikt over de faciliteiten om thuis te
werken, dan moet u werken. Wanneer uw huisgenoot noodzakelijke verzorging van u nodig heeft, kunt u een
beroep doen op zorgverlof.


Ik mag niet naar mijn werk omdat ik klachten heb na terugkeer uit een risicogebied. Kan mijn werkgever
mij verplichten toch thuis te werken?

Als u thuis moet blijven en u bent niet ziek omdat uw klachten maar beperkt zijn, dan kan uw werkgever u
verplichten thuis te werken als daarvoor de mogelijkheid bestaat. Als u als gevolg van uw klachten wel ziek bent,
dan kan uw werkgever u niet verplichten om thuis te werken.

Kan mijn werkgever mij verplichten verlof op te laten nemen, omdat er minder werk is vanwege het
coronavirus?

Nee. De werkgever kan jou niet verplichten vakantiedagen op te nemen omdat er weinig werk is vanwege het
coronavirus.

Ik ben ziek geworden door een collega die het virus heeft opgelopen en daarna op kantoor verschenen is.
Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

De kans is klein dat dit lukt. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, moet je kunnen aantonen dat hij/zij
opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat zal in de praktijk
erg lastig worden om aan te tonen.


Moeten mensen die terugkeren uit een besmet gebied tijdelijk van hun werk worden geweerd?
Volgens het RIVM is dit niet nodig. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk.
Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Om preventieve redenen kunt u overwegen om iemand
de eerste twee weken na terugkeer thuis te laten werken. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit
een besmet gebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten)
moet hij/zij direct thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts. Wij adviseren om ook de
bedrijfsarts hierover te informeren.


Is mijn werkgever verplicht collega’s die uit besmette gebieden als Noord-Italië komen te laten testen op
het coronavirus?

Er zijn geen regels waaraan een werkgever zich moet houden, behalve dat een werkgever dit niet zelf mag
uitvoeren. Het is aan de werkgever om de risico’s op het werk te beoordelen en maatregelen te nemen. Heb je
zorgen, bespreek dit dan met je werkgever.

Mijn werkgever neemt maatregelen tegen het covid-19 virus. Eén daarvan is het temperaturen van alle
werknemers bij binnenkomst. Mag dit volgens de privacy wetgeving?

Nee, het opnemen van de temperatuur door de werkgever is niet toegestaan volgens privacy wetgeving. Heb je
zelf een vermoeden dat je besmet bent, dan raden we je aan om telefonisch contact op te nemen met jouw
huisarts. De werkgever mag enkel vragen naar welk gebied je op vakantie bent geweest en of je
gezondheidsklachten hebt. Je bent echter niet verplicht om hier antwoord op te geven. Stuurt hij hier toch op aan
op een temperatuurmeting, dan adviseren we jou om contact op te nemen met je vakbond.


Als je werk een verhoogd risico op het coronavirus met zich meebrengt, kan de werkgever je dan
verplichten om te komen werken?

In principe ben je aangenomen om dit werk te verrichten. Wanneer je goede redenen aanvoert om werk te
weigeren, dan is het aan je werkgever om dit goed te keuren. Goed werkgeverschap noemen we dat. Uiteindelijk
is het ook in zijn belang, dat jouw gezondheid gegarandeerd is. Ervaar je onredelijke druk vanuit je
opdrachtgever, dan adviseren we je om contact op te nemen met je vakbond. Je werkgever moet natuurlijk altijd
een veilige werkomgeving creëren.


Kan je werkgever je verplichten om naar een internationale beurs te gaan in binnen- of buitenland?
In principe ben je aangenomen om dit werk te verrichten. Wanneer je goede redenen hebt om werk te weigeren,
dan is het aan je werkgever om dit goed te keuren. Dit gebeurt altijd in goed overleg. Wanneer je regelmatig naar
het buitenland afreist, dan is het raadzaam om het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen. Maar voor Duitsland geldt nu geen negatief reisadvies.


Kan ik weigeren om naar een risicogebied (bijv. Noord-Italië) te gaan als mijn werkgever dit van mij
vraagt?

Deze vraag is niet zo te beantwoorden omdat dit heel afhankelijk is van de situatie.Het is belangrijk om je zorgen
omtrent je reis naar een risicogebied te bespreken met je werkgever. Controleer altijd het reisadvies van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Vermijd daarnaast risicogebieden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft per land en regio een positief of
negatief reisadvies.

Ik ga op vakantie naar een risicogebied. Kan ik dit annuleren?
Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft een positief of negatief reisadvies af. Controleer daarom eerst het
reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Als er sprake is van een negatief reisadvies is het belangrijk om naar de de voorwaarden bij je reis- en/of
annuleringsverzekering te kijken. Daarnaast kan dit gevolgen hebben voor je aangevraagde verlof. Ga hierover in
gesprek met je werkgever of neem contact op met jouw vakbond.

Mijn werkgever heeft werktijdverkorting aangevraagd. Wat betekent dit voor mij als werknemer?
Jouw werkgever vraagt een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW). Als dit wordt toegekend, is het UWV de uitkerende instantie. Jouw werkgever keert het
volledige loon aan jou uit, dat deels bestaat uit een aanvulling door de WW. Voor jou verandert er dus helemaal
niets. Je hoeft geen actie te ondernemen of een uitkering aan te vragen, maar meldt het wel direct bij jouw CNV
vakbond. De bonden willen namelijk wel, samen met betrokken leden en kaderleden binnen het bedrijf, goede
afspraken maken over eventuele werktijdverkorting. Want in de cao of arbeidsovereenkomst kunnen aanvullende
afspraken over loondoorbetaling staan. Bovendien kan jouw bestuurder snel eventuele vragen beantwoorden.

Bronnen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voorwerkgevers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voorwerknemers

https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus
https://www.oval.nl/cms/public/files/2020-03/informatiesheet-voor-werkgevers-over-het-coronavirus-aangepast- 090320.pdf?534165f794
https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/dit-moet-je-als-werknemer-weten-over-het-coronavirus/
https://www.vno-ncw.nl/content/coronavirus-hoe-veilig-en-gezond-om-te-gaan-met-covid-19-op-de-werkvloer

Terug