Het zal u niet ontgaan zijn dat de Britten hebben gekozen: het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat de Europese Unie (EU). Veel mensen en bedrijven maken de balans op: welke gevolgen heeft de Brexit voor mij? In dit artikel wordt ingegaan op de vraag wat de Brexit betekent voor de regelgeving rondom productaansprakelijkheid.

Wanneer u een product uit het VK importeert, bent u een ‘binnenimporteur’, omdat u het product vanuit een andere EU Lidstaat importeert. Als binnenimporteur valt u niet zonder meer onder het begrip producent in de zin van de productaansprakelijkheidsregelgeving: u bent immers niet de fabrikant of de naamgever van het product.

Een ieder die een product in de Europese Economische Ruimte brengt om te verstrekken in het kader van zijn commerciële activiteiten (de zogenoemde ‘buitenimporteur’), wordt wel als producent in de zin van deze regelgeving beschouwd. Met de Brexit verandert u dus van een binnenimporteur in een buitenimporteur.

Gevolgen
Het is voor uw van belang is om scherp te hebben of u producent bent, of wellicht juist een ander in de keten als producent kan worden aangemerkt. Het is immers de producent die aansprakelijk is ten opzichte van de benadeelde voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product (artikel 6:185 BW).

Wanneer niet kan worden vastgesteld wie de producent is, wordt iedere leverancier als producent beschouwd (lid 4 van artikel 6:187 BW). Ook wanneer de ‘buitenimporteur’ onbekend is, kan de benadeelde zo zijn vordering eenvoudig binnen de EU te gelde maken tegen degene van wie hij het product geleverd heeft gekregen.

De aansprakelijkheid van de leverancier vervalt echter zodra hij binnen een redelijke termijn de identiteit onthult van zijn voorman of van de producent. Als binnenimporteur kon u dus als u werd aangesproken voor een productaansprakelijkheid, onder de risicoaansprakelijkheid van artikel 6:185 e.v. BW uit komen, door de benadeelde te verwijzen naar uw voorman (waarschijnlijk de fabrikant) in het VK. U kon de aansprakelijkheid dus ‘afschuiven’. En als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft –die dekking biedt voor productaansprakelijkheid- kan uw verzekeraar de aansprakelijkheid ‘afschuiven’.

Na de Brexit, dus als u ‘buitenimporteur’ wordt ten aanzien van producten uit het VK, geldt die afschuifmogelijkheid niet. Uw afnemers kunnen dan juist de benadeelde naar u verwijzen. Artikel 6:187 lid 4 BW bepaalt namelijk:

‘Indien niet kan worden vastgesteld wie de producent van het produkt is, wordt elke leverancier als producent ervan beschouwd, tenzij hij de benadeelde binnen een redelijke termijn de identiteit meedeelt van de producent of van degene die hem het produkt heeft geleverd. Indien ten aanzien van een in de Europese Economische Ruimte geïmporteerd produkt niet kan worden vastgesteld wie de importeur van dat produkt is, wordt eveneens elke leverancier als producent ervan beschouwd, tenzij hij de benadeelde binnen een redelijke termijn de identiteit meedeelt van de importeur in de Europese Economische Ruimte of van een leverancier binnen de Europese Economische Ruimte die hem het product heeft geleverd.’

Kortom: u wordt als buitenimporteur de eindverantwoordelijke in de zin van de productaansprakelijkheidsregelgeving. U dient –als buitenimporteur- dan ook de schade te dragen. De achterliggende gedachte is, dat degene die vanuit een land buiten de EU importeert, bij uitstek degene is die ook de risico’s kan inschatten.

Conclusie
Door de Brexit verandert u als importeur van producten uit het VK opeens van een binnenimporteur naar een buitenimporteur, dus van iemand die eenvoudig onder de risicoaansprakelijkheid van de productaansprakelijkheidsregelgeving uit kan komen door uw voorman in het VK aan te wijzen, naar degene die de risicoaansprakelijkheid uiteindelijk draagt (en naar wie uw afnemers juist kunnen verwijzen).

Bij het (herzien van) uw contractuele verhoudingen met uw handelspartners in het VK en met uw afnemers binnen de EU dient u hiermee rekening te houden: voor de beheersing van de voor u geldende risico’s wordt het dus nog belangrijker om de draagplicht voor schade veroorzaakt door een product uit het VK contractueel goed te regelen en vast te leggen.

Ook de aansprakelijkheidsverzekeraars zullen op de Brexit gaan acteren. Het wordt voor verzekeraars immers lastiger om schade te verhalen. Mogelijk zullen zij de polisvoorwaarden aanpassen,  maar zeer waarschijnlijk zal ook de premie worden aangepast.