Antwoord op veel gestelde vragen van werkgevers over het pensioenakkoord.

Het pensioenakkoord zal de komende jaren veel aandacht vragen van u als werkgever. Niet iedereen is hier nu al bewust van. Uit een onderzoek gehouden door AM onder pensioenadviseurs is een aantal veelvoorkomende vragen gebleken bij werkgevers die al wel bewust bezig zijn met het pensioenakkoord.

Hierna delen wij met u de veel gestelde vragen en de antwoorden die daarop gegeven kunnen worden. Belangrijk is te beseffen dat er nog veel details ingevuld moeten worden; er staat nog heel veel ter discussie. Toch willen wij u op de hoogte brengen van deze veel gestelde vragen, al was het maar om u alvast een stukje op weg te helpen.

Wij helpen u graag bij het implementeren van de het pensioenakkoord zodra definitief duidelijk is wat er van u verwacht wordt.

Heeft u nu zelf ook vragen? Neemt u dan gerust contact op met ons. We helpen u graag.
 

Vraag: Wat houdt het verplichte transitieplan in?
De werkgever is verplicht om een transitieplan op te (laten) stellen. Dit plan is onderdeel van het instemmingsverzoek dat voor wijziging van de bestaande regeling naar een premieregeling met een vaste pensioenbijdrage moet worden voorgelegd aan de werknemersvertegenwoordiging. Het transitieplan moet minimaal de volgende onderdelen bevatten:

  • Het gekozen pensioencontract en welke vaste pensioenbijdrage gaat gelden.
  • Informatie over hoe wordt omgegaan met al opgebouwde pensioenen en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen.
  • Een overzicht van de effecten per leeftijdscohort van de overstap op een (nieuwe) premieregeling.
  • De gemaakte afspraken over adequate compensatie voor deze cohorten.
  • Een financieringsplan voor de compensatie. Hierin wordt voor elk van de in het pensioenakkoord genoemde bronnen inzichtelijk gemaakt in welke mate die ingezet worden.

Vraag : Sluit het nieuwe pensioenstelsel beter aan op de veranderende arbeidsmarkt?
Mensen die nu in een andere sector gaan werken, kunnen hun pensioen straks gemakkelijker meenemen naar een andere pensioenuitvoerder. Het nieuwe stelsel met premieafhankelijke opbouw past daardoor beter bij de huidige arbeidsmarkt, waarin mensen vaker dan voorheen van baan veranderen. Daarnaast wordt het nabestaandenpensioen gestandaardiseerd. Dat zorgt ervoor dat er minder risico’s zijn voor het nabestaandenpensioen wanneer iemand van baan wisselt.

Vraag: Moet al rekening gehouden worden met het pensioenakkoord als er afspraken gemaakt worden over een nieuwe cao of bij een verlenging van het pensioencontract?
Dat is nog niet goed mogelijk. Er is een consultatieronde geweest naar aanleiding van het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen en er kunnen nog zaken aangepast worden. Er komen overgangsregelingen, compensatieregelingen enzovoorts voor de overgang naar het nieuwe systeem. Oudere werknemers worden bijvoorbeeld gecompenseerd voor de introductie van een gelijkblijvende premie, de zogenoemde flatratepremie. Hierover moeten straks ook in de cao’s afspraken worden gemaakt.

Vraag: Moet ik mijn werknemers al over het pensioenakkoord informeren?
Het is nog niet mogelijk medewerkers te vertellen wat het nieuwe pensioenstelsel precies voor hen betekent. Wel is duidelijk dat de uitkering voortaan meebeweegt met de ontwikkelingen op de financiële markten. In positieve en in negatieve zin. Uiteindelijk wordt daarmee een beter resultaat beoogd. Voor medewerkers die nu al een beschikbare premieregeling (dc-regeling) hebben, wordt de beschikbaar te stellen premie (op termijn) leeftijdsonafhankelijk. Medewerkers kunnen hierover al geïnformeerd worden.

Vraag: Wat is de pensioenambitie in het nieuwe stelsel?
In de uitwerking van het pensioenakkoord is onverkort de doelstelling gebleven dat werkenden in 40 jaar tijd een pensioen (AOW + bedrijfspensioen) moeten kunnen opbouwen dat neerkomt op 75 procent van het gemiddeld genoten loon tijdens die 40 jaar. Pensioendeelnemers krijgen zelf elk jaar een overzicht van hun te verwachten pensioen.