Uw pensioen: invoering Wet Toekomst Pensioenen per 1 januari 2023

Uw pensioenregeling voor uw personeel is inmiddels al langere tijd van kracht. Sinds het Pensioenakkoord uit 2019 is er voor gekozen geen actief onderhoud te voeren op de bestaande pensioenregelingen. Dit omdat de verwachting was dat per 1 januari 2022 vanuit wetgeving een start kon worden gemaakt met aanpassing van de pensioenregeling aan de nieuwe wetgeving. Maar corona en een langdurige kabinetsformatie is een versplinterd partijenlandschap heeft tot vertraging geleid. 
Maar de reis naar een nieuw pensioenlandschap gaat nu toch beginnen met invoering van de wet Toekomst Pensioenen ingaande 1 januari 2023. 

Wij komen graag voorbereid met u in gesprek. Zoals een Amerikaanse president ooit zei:

Wat verandert er?

Veel. We vertellen u er graag over, maar, heel kort de kernpunten:

  • alle pensioenregelingen worden gebaseerd op beschikbare premie, waarmee definitief een einde komt aan pensioenaanspraken die direct gekoppeld aan de diensttijd en salaris; 
  • de beschikbare premie wordt voor alle leeftijden hetzelfde, waarmee een einde komt aan de zogenaamde “premiestaffels”; 
  • nabestaandenpensioen wordt gekoppeld aan het salaris, niet aan de diensttijd; 
  • nabestaandenpensioen wordt tot de pensionering verzekerd op basis van risicoverzekeringen, er wordt dus niet langer voor het nabestaandepensioen "gespaard”.

Wanneer?

De wetgeving is vertraagd. De huidige doelstelling is het invoeren van de Wet Toekomst Pensioen per 1 januari 2023. Maar zeker is dit helaas nog niet. Uitstel is zeer goed mogelijk. Vervolgens krijgt de werkgever tot 1 januari 2027 gelegenheid om de pensioenregeling inhoudelijk aan te laten sluiten op de nieuwe wetgeving. Dit noemen we de zogenaamde “transitieperiode”.

Tijd voor actie!

Wij vinden het tijd niet langer te wachten op de invoering van de nieuwe wetgeving. De pensioenregeling verdient sowieso met enige regelmaat een controle op de volgende elementen.

1: uw doelstelling en beleid

Als onderneming heeft u een doel met de pensioenregeling. In de loop der jaren kan dat doel veranderen. Ook het beleid van een onderneming kan zich ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan is het voeren van een duurzaamheidsbeleid. Dit is voor veel ondernemingen anno 2022 belangrijker dan in het verleden, ook voor wat betreft de keuze van zakenpartners. Maar niet elke pensioenuitvoerder werkt even duurzaam.

Ook kan een aantrekkelijke pensioenregeling een belangrijk argument zijn bij het behoud en de werving van personeel. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt die veel sectoren treft zeker iets om over na te denken.

2: uw personeel

De juiste pensioenregeling voor uw onderneming past bij uw medewerkers. Als het personeelsbestand in de loop der tijd anders is geworden van samenstelling, of de privé situaties sterk veranderd zijn, kan dat reden zijn de inhoud van de pensioenregeling in heroverweging te nemen.

Een pensioenregeling is vaak één van de duurste posten voor een onderneming. Die kosten staan niet altijd in goede verhouding tot de waardering die het personeel heeft voor de pensioenregeling. Door goede communicatie, eventueel aangevuld met persoonlijke gesprekken, kan de pensioenregeling positief bijdragen aan de tevredenheid van het personeel.

3: controle op CAO/BPF

Door veranderingen binnen of buiten de onderneming kan er (onbewust) sprake zijn van de werking van een CAO en/of verplichtstelling tot deelname aan een Bedrijfstakpensioenfonds.

4: controle op betaalbaarheid

Bij het aangaan van de pensioenregeling wordt getoetst of de regeling voor de onderneming financieel draagbaar is. Daarbij wordt een aanname gedaan over de komende jaren. Een aanname verdient na een aantal jaar een controle. Zeker nu we te maken hebben met uitdagende economische omstandigheden is het goed dit aspect opnieuw te beoordelen. Daarmee nemen we meteen ook een eerste stap richting de transitieperiode.

Het vervolg

Wij zullen binnenkort onze klanten benaderen voor het maken van een afspraak over deze onderwerpen. Vanuit het gesprek zullen wij met u verder beoordelen of actie nodig is op dit moment. Na afronding van dit proces bent u voorbereid op de naderende wetswijzing.
Met gespecialiseerde kennis kunnen onze adviseurs u helpen bij het maken van een goede keus.