Het beloningsbeleid van Hoogkamer Assurantiën B.V. is erop gericht door middel van een adequate beloning voldoende medewerkers met de juiste kwaliteiten aan te kunnen trekken en te behouden. Bij het vaststellen daarvan wordt ook gekeken naar de beloningen die bij vergelijkbare functies door vergelijkbare organisaties worden gehanteerd. Zo wordt een marktconforme beloning bereikt.
Hoogkamer Assurantiën B.V. baseert haar beloningsbeleid op wet- en regelgeving, de Wet financieel toezicht en het daarbij behorende Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Gematigd beloningsbeleid

Hoogkamer Assurantiën B.V. streeft naar een gematigd beloningsbeleid, zowel wat betreft de verhouding tot andere organisaties als wat betreft de verhoudingen binnen de organisatie.
Een gematigd beloningsbeleid past bij de doelstellingen en bedrijfsvoering van Hoogkamer Assurantiën B.V.: in het beloningsbeleid staat bij het bevorderen en in stand houden van onze integriteit en soliditeit centraal. Daar zijn de langetermijnbelangen van alle stakeholders een belangrijk onderdeel van. Ons beloningsbeleid stimuleert medewerkers om zich in te zetten voor de belangen van klanten en andere stakeholders binnen de grenzen van de zorgvuldigheidsverplichtingen.
Een gematigd beloningsbeleid brengt met zich mee dat beloningen bij Hoogkamer Assurantiën B.V. niet wezenlijk anders zijn dan bij vergelijkbare andere organisaties. Het houdt ook in dat binnen de organisatie de verschillen in beloning tussen hoger en lager betaalde functies en tussen goed en minder goed presterende medewerkers relatief beperkt zijn. Hoogkamer Assurantiën B.V. ziet een collegiale sfeer en een goede samenwerking waarin ieder bijdraagt wat hij kan als bepalende factoren voor haar succes. De prestaties en bijdragen van sommige individuele medewerkers zijn belangrijker en/of van betere kwaliteit dan die van anderen maar de prestaties en bijdragen van allen zijn nodig om tot resultaten te komen.

Beloning medewerkers

Alle medewerkers kennen een vaste beloning van twaalf maal een maandelijks salaris en vakantiegeld. Uitsluitend door bovengemiddeld presteren over een langere periode kan een medewerker deze beloning in positieve zin beïnvloeden. Een eventuele verhoging van het vaste deel van het salaris is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten.

Betalingen en in- en uitdiensttreding

Slechts in zeer uitzonderlijke situaties zal Hoogkamer Assurantiën B.V. aan nieuwe medewerkers een betaling doen buiten het kader van de regelingen op het gebied van beloning die voor alle medewerkers gelden. Die betaling zal dan uitsluitend het eerste jaar van het dienstverband betreffen en niet substantieel zijn in relatie tot de vaste beloning. Een eventuele ontslagvergoeding bij vertrek van een medewerker is gebaseerd op het geldende Nederlands recht en de voor de berekening daarvan gebruikelijke formules. Hoogkamer Assurantiën B.V. kent geen vooraf overeengekomen minimale, vaste of gemaximeerde ontslagvergoedingen, ook niet voor directieleden.

Beloning en risico’s

Hoogkamer Assurantiën B.V. acht het uitgesloten dat de directieleden en medewerkers door haar beloningsbeleid worden aangezet tot het nemen van risico’s van materiële betekenis.